Liczba gości: 477
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Remont kapitalny budynku obwodu drogowego w Trzebielu, ul. Tuplicka 23”
Opis przedmiotu zamówienia: Remont obejmuje swoim zakresem remont kapitalny pomieszczeń obwodu drogowego, w budynku zlokalizowanym na działce nr ewid. dz. 188/2, obr. 0027 Trzebiel przy ul. Tuplickiej w Trzebielu. Pomieszczenia obwodu drogowego są częścią obiektu, które z sąsiednimi pomieszczeniami garażowo – gospodarczymi tworzą jeden budynek o wspólnej stalowej konstrukcji. Pomieszczenia obwodu powstały w latach osiemdziesiątych XX w. poprzez obudowanie stalowej wiaty.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.2.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do 25-11-2019 r.
Wadium: TAK, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty – 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika budowy - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 21-03-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Termin składania ofert: 2019-04-08 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 08/04/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Obsługi Budownictwa
GOKA Grzegorz Sachar
ul. Rusałki 15
65-734 Zielona Góra
Cena: brutto-1 091 741,09 zł
Data udzielenia zamówienia: 17.06.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: brutto-1 091 741,09 zł
Oferta z najwyższa ceną: brutto-1 091 741,09 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj