Liczba gości: 353
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych budynkami oraz nieruchomości lokalowych objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych budynkami oraz nieruchomości lokalowych, które będą stanowiły podstawę ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w związku z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta.
Numer przetargu: O.GD.I-3.2413.7.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 31.12.2022 r. z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ.
Wadium: 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Termin realizacji zlecenia - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Maciej Należny
Termin składania ofert: 2019-04-03 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr. 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASTIM Wycena Nieruchomości Anna Ślesicka, ul. Wagnera 12, 80-171 Gdańsk
Cena: 79 600,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 26.04.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 70 602,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 166 050,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj