Liczba gości: 524
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”.
Opis przedmiotu zamówienia: Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją na jej podstawie Robót budowlanych dla obiektów: a) Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II do standardu kategorii I „Niegosławice Wschód”, b) Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii III do standardu kategorii I „Niegosławice Zachód”, stanowiących elementy zagospodarowania drogi ekspresowej S3
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2410R.1.2019
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia 27 miesięcy w tym:
15 miesięcy – okres projektowania wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej
na realizację Robót.
12 miesięcy - okres realizacji Robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
Do czasu realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” - 100 % = 100 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 550059553-N-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Miejsce otwarcia ofert: Negocjacje odbędą się w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 52 - V piętro dnia 17-04-2019 godz. 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Postępowanie unieważniono z pow: Zamawiający zakończył postępowanie. Kwota zaproponowana przez Wykonawcę jest o 196,33 % wyższa od kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie posiada środków na zwiększenie kwoty, którą może przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostaje zakończone poprzez odstąpienie od negocjacji w związku z nieuzgodnieniem warunków umowy.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj