Liczba gości: 1030
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
telefon: (0-42) 2339600. faks (0-42) 2339675
Przedmiot zamówienia: „Zarzadzanie projektem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę”.
Opis przedmiotu zamówienia: „Zarzadzanie projektem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę”.
Numer przetargu: O.Ł.D3.2413.5.2019.vk
Termin realizacji: Etap I – Nadzór Inwestorski w okresie prowadzenia robót budowlanych - około 18 miesięcy, licząc od daty podpisania niniejszej Umowy;
Etap II - Okres przeglądów gwarancyjnych: pierwszy przegląd - do 6 miesiąca od odbioru ostatecznego, drugi: do 12 miesiąca od odbioru ostatecznego.
Łącznie Etap I i Etap II – 30 miesięcy
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) 60% = 60 pkt
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Drogowych -Koordynatora (D)
20% = 20 pkt
Niezmienność Personelu Wykonawcy (N) 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Violetta Kuźbik
Termin składania ofert: 2019-04-11 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego - biuro podawcze
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Michałowicz „Michałowicz” Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe z siedzibą w Łodzi
92-107 Łódź, ul. Jadwigi 8
Cena: brutto: 501 835,08 PLN
Data udzielenia zamówienia: 19.12.2019 r.
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj