Liczba gości: 579
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-03
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie;
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: REMONTY CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje remont chodników w łącznej ilości 1400,00 m2, zlokalizowanych na terenie woj. Pomorskiego, w pasie dróg krajowych nr 91, 55 oraz 22, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie.
Numer przetargu: O.GD.Z-15.2412.04.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 30.11.2019 r.
2. Zamawiający informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zlecenia, zgodnie z zapisami pkt. 19 IDW.
Zgodnie z kryterium „Termin realizacji zlecenia”:
Najkrótszy możliwy „Termin realizacji zlecenia” to 20 dni, licząc od daty otrzymania zlecenia, określającego dokładną lokalizację i zakres prac dla remontu chodnika.
Najdłuższy możliwy „Termin realizacji zlecenia” to 30 dni, licząc od daty otrzymania zlecenia, określającego dokładną lokalizację i zakres prac dla remontu chodnika.
3. Termin rozliczenia finansowego - do 14 dni od daty zakończenia robót objętych danym zleceniem.
Wadium: TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji zlecenia (T) – 20 % = 20 pkt
Razem 100% = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 58 777-04-50, fax. 58 777-04-52, e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
Termin składania ofert: 2019-04-18 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariacie) w terminie do 18.04.2019 r., do godz. 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKBED Radosław Kuczyński
ul. Długa 16
89-606 Charzykowy
Cena: cena netto: 225 800,00 zł,
podatek VAT 23 %: 51 934,00 zł,
cena brutto: 277 734,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 27.05.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 225 800,00 zł,
podatek VAT 23 %: 51 934,00 zł,
cena brutto: 277 734,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 402 300,00 zł,
podatek VAT 23 %: 92 529,00 zł,
cena brutto: 494 829,00 zł.
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj