Liczba gości: 596
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: NADZÓR ARCHEOLOGICZNY NA OBSZARZE INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) – 10,403 km
Część nr 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem) – 10,255 km
Część nr 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – 20,192 km.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badań archeologicznych w formie nadzorów w trakcie wykonywania robót ziemnych na całym obszarze inwestycji podzielonej na wymienione wyżej części i polega na wykonaniu (dla każdej części):
a) badań w formie nadzoru archeologicznego w granicach przedmiotowej inwestycji na całej trasie jej przebiegu;
b) interwencyjnych badań wykopaliskowych na stanowisku/ach nowoodkrytych, o łącznej powierzchni do dwóch arów;
c) sprawozdania z nadzoru lub sprawozdania i opracowania wyników badań wykopaliskowych jeśli zostały wykonane.
Numer przetargu: O.Gd.I-2.2413.3.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia – dla każdej Części zamówienia - został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia przekazania polecenia rozpoczęcia nadzoru, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w punkcie 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru archeologicznego od dnia uzyskania od Zamawiającego polecenia o konieczności rozpoczęcia nadzoru nad robotami ziemnymi do dnia zakończenia robót ziemnych, nad którymi będzie sprawowany nadzór archeologiczny. Informację o trwaniu lub zakończeniu robót ziemnych Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną.
3. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie (takie same dla każdej części):
a) 7-21 dni (w zależności od oświadczenia Wykonawcy w ofercie) na wykonanie badań wykopaliskowych (w przypadku takiej konieczności) od dnia wydania, na podstawie decyzji konserwatorskiej, polecenia rozpoczęcia badań przez Zamawiającego;
b) 1-3 miesiące (w zależności od oświadczenia Wykonawcy w ofercie) na wykonanie sprawozdania/opracowania wyników badań – od dnia podpisania protokołu konserwatorskiego, stwierdzającego zakończenie pełnienia nadzoru w terenie lub protokołu konserwatorskiego o zakończeniu badań.
4. Okres trwania nadzoru archeologicznego w terenie, tj. 30 miesięcy, jest okresem szacunkowym, zależnym od czasu wykonywania robót ziemnych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
5. Wykonawca jest uprawiony do otrzymania wynagrodzenia tylko za rzeczywistą liczbę dni pełnienia nadzoru, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz w Umowie.
6. W harmonogramie robót budowlanych uwzględniona jest 3-miesięczna przerwa na okres zimowy, trwająca od 15 grudnia do 15 marca. W okresie tym wykonawca robót budowlanych może nie prowadzić żadnych prac i w związku z tym może nie zaistnieć konieczność wykonywania w tym czasie nadzoru archeologicznego. Tym niemniej, jeśli w ww. okresie zimowym roboty ziemne będą prowadzone, nadzór archeologiczny musi być wówczas również wykonywany.
Wadium: TAK
1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- dla Części nr 1 – 2 000,00 zł (słownie złotych dwa tysiące 00/100)
- dla Części nr 2 – 1 500,00 zł (słownie złotych jeden tysiąc pięćset 00/100)
- dla Części nr 3 – 2 000,00 zł (słownie złotych dwa tysiące 00/100)
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4) Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.GD.I-2.2413.3.2019), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 60%
2. Termin wykonania badań wykopaliskowych - 14%
3. Termin wykonania sprawozdania/opracowania - 14%
4. Doświadczenie Kierownika badań - 12%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – p. Andrzej Gołębiewski, tel. 58 51 12 501, e-mail: agolebiewski@gddkia.gov.pl
b) w sprawach procedury przetargowej – p. Karolina Włodarczyk, tel. 58 51 12 441, e-mail: kwlodarczyk@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Termin składania ofert: 2019-04-12 10:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARCHEO-POMORZE Agata Janczyńska
ul. Ornitologów 9
80-680 Gdańsk
Cena: Część nr 1 - 100 983,00 zł
Część nr 2 - 64 362,21 zł
Część nr 3 - 89 638,71 zł
Data udzielenia zamówienia: 18/06/2019
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 2
Część nr 2 - 1
Część nr 3 - 2
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1 - 100 983,00 zł
Część nr 2 - 64 362,21 zł
Część nr 3 - 89 638,71 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1 - 125 350,00 zł
Część nr 2 - 64 362,21 zł
Część nr 3 - 192 741,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj