Liczba gości: 1581
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 W KM 53+855 NAD KANAŁEM ODRY W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 W KM 53+855 NAD KANAŁEM ODRY W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE”.
Zakres planowanych robót remontowych będzie w szczególności obejmował:
rozbiórkę elementów wyposażenia mostu: balustrad, nawierzchni jezdni i izolacji,
rozbiórkę nawierzchni i konstrukcji chodnika,
przełożenie i tymczasowe podwieszenie mediów (sieci uzbrojenia terenu),
rozbiórkę górnej części istniejących podpór,
rozbiórkę nawierzchni na dojazdach,
zabezpieczenie i wykonanie wykopu pod płyty przejściowe,
renowację zabezpieczenia antykorozyjnego górnej oraz dolnej części dźwigara kratowego,
lokalne oczyszczenie korpusów podpór i ścian oporowych,
a następnie wykonanie napraw z zapraw cienkowarstwowych,
wykonanie nowoprojektowanej części podpór, ze skrzydłami i wspornikami,
wykonanie płyt przejściowych,
wykonanie izolacji i nawierzchni jezdni, krawężników pobocza na obiekcie,
wykonanie nawierzchni jezdni, krawężników i pobocza na dojazdach,
wykonanie nowej konstrukcji wsporczej chodnika wraz z zawiesiami mediów,
wykonanie nowej nawierzchni chodnika na moście i dojazdach,
montaż balustrad na moście i dojściach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 623 953,30 zł
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.4.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2412.4.2019) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra” W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy- 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 04-04-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień - w sprawach proceduralnych;
Lidia Batkowska, Radosław Paruzel - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2019-05-06 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 19/04/2019 do godziny 09:45
UWAGA!!!! Zmiana:
w pokoju nr 5 Biuro Podawcze, parter, w terminie do 06/05/2019 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów
MOSTY Sp. z o.o.
ul. Lotnków 3
65-714 Zielona Góra
Cena: cena netto: 1 892 140,91 zł
cena brutto: 2 327 333,32 zł
Data udzielenia zamówienia: 10.07.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów
MOSTY Sp. z o.o.
ul. Lotnków 3
65-714 Zielona Góra
cena brutto: 2 327 333,32 zł
Oferta z najwyższa ceną: Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Adres do korespondencji:
Strabag Sp. z o.o.
ul. Józefa Hallera 6-8
60-104 Poznań
cena brutto: 7 193 248,14 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj