Liczba gości: 589
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślibórz - węzeł Międzyrzecz Północ
Opis przedmiotu zamówienia: „Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślibórz - węzeł Międzyrzecz Północ
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.6.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie: 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 11-04-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit - w sprawach proceduralnych
Renata Frankowska-Płaczek, Bartosz Kulicz - Rejon Gorzów Wlkp. w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2019-04-29 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 29/04/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja dot. rozstrzygnięcia postępowania stanowi załącznik do ogłoszenia.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JURA BUDOWNICTWO PIOTR SZTEMBERG
ul. Belgradzka 12/84
02-793 Warszawa
Cena: netto: 875 701,50 zł
brutto: 1 077 112,85 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.09.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: JURA BUDOWNICTWO PIOTR SZTEMBERG
ul. Belgradzka 12/84
02-793 Warszawa
cena brutto: 1 077 112,85 zł
Oferta z najwyższa ceną: JURA BUDOWNICTWO PIOTR SZTEMBERG
ul. Belgradzka 12/84
02-793 Warszawa
cena brutto: 1 077 112,85 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj