Liczba gości: 285
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-25
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY

1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 755) do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w okresie od dnia 01 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:
a) Energia elektryczna w taryfie B11 – około 31 000 kWh;
b) Energia elektryczna w taryfie B22 – około 101 850 kWh;
c) Energia elektryczna w taryfie B23 – około 340 835 kWh;
d) Energia elektryczna w taryfie C11o – około 24 570 kWh;
e) Energia elektryczna w taryfie C11 – około 469 933 kWh;
f) Energia elektryczna w taryfie C12a – około 85 661 kWh;
g) Energia elektryczna w taryfie C12b – około 527 833 kWh;
h) Energia elektryczna w taryfie C12w – około 200 944 kWh;
i) Energia elektryczna w taryfie C22b – około 417 090 kWh;
j) Energia elektryczna w taryfie R – około 8 350 kWh.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2414.1.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01.06.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. z zastrzeżeniem pkt 6.2.
6.2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę dostaw energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia nie może nastąpić wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. W przypadku umów, których okres obowiązywania kończy się w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, rozliczanie wg nowych stawek, uzyskanych w wyniku przedmiotowego postępowania, nastąpi od momentu wygaśnięcia obowiązujących Zamawiającego umów kompleksowych oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych i obowiązujących do dnia 30 września 2019 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający zamieścił na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Zbigniewa Wrzesińskiego do kontaktowania się z Wykonawcami:
e-mail: zwrzesinski@gddkia.gov.pl.
Termin składania ofert: 2019-05-08 13:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
Rejon w Gdańsku.
UL. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK

w sekretariacie w terminie do dnia 08.05.2019 r., do godz. 13:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj