Liczba gości: 375
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-26
Zamawiający: 1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK91 z ul. Szkolną
w miejscowości Łęgowo
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK91 z ul. Szkolną
w miejscowości Łęgowo.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.5.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 180 dni (Etap I + Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni (Etap I + Etap II) – licząc od daty podpisania umowy;
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami;
Etap II – realizacja robót budowlanych od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający zamieścił na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Dorotę Cichocką do kontaktowania się z Wykonawcami,
e-mail: dcichocka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-05-14 13:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
REJON W GDAŃSKU,
UL. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 14.05.2019 r., do godz. 13:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELDRO BUDOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Letnicka 1
80-536 Gdańsk
Cena: cena umowna netto 154 065,04 zł
podatek VAT 23% 35 434,96 zł
cena umowna brutto 189 500,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 28 maja 2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 154 065,04 zł
podatek VAT 23% 35 434,96 zł
cena umowna brutto 189 500,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 154 065,04 zł
podatek VAT 23% 35 434,96 zł
cena umowna brutto 189 500,00 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj