Liczba gości: 1093
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 25 W KM 34+514 PRZEZ RZ. CZERNICĘ W M. SPORYSZ
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- Wymianę elementów wyposażenia pomostu: izolacji pomostu, wyniesionych poboczy technicznych, elementów odwodnienia, barier ochronnych, dylatacji pozornych;
- wzmocnienie ustroju nośnego;
- wykonanie powłok ochronnych;
- wykonanie niezbędnych robót branży drogowej polegających na dostosowaniu dojazdów do zakresu robót mostowych.
Numer przetargu: O.GD.Z-4.2412.06.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 180 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
2. Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
3. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. CENA - 60%
2. OKRES GWARANCJI - 16%
3. TERMIN REALIZACJI - 24%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – p. Jarosław Szewel
b) w sprawach procedury przetargowej – p. Karolina Włodarczyk
Termin składania ofert: 2019-05-15 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK
w pokoju nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WANT Sp. z o.o.
ul. Korczaka12
83-110 Tczew
Cena: 1 089 511,25 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 05/06/2019
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 1 089 511,25 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 941 021,22 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj