Liczba gości: 872
Data wszczęcia postępowania: 2019-05-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – BOŻEPOLE WIELKIE. ZADANIE 4: WĘZEŁ SKÓROWO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ LEŚNICE (Z WĘZŁEM). ETAP I POLEGAJĄCY NA BUDOWIE DROGI DW1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
• wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych,
• wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,
• wykonanie projektu budowlanego,
• opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z wykonaniem badań geotechnicznych (polowych i laboratoryjnych) oraz przedstawieniem ich wyników,
• wykonanie badań niezbędnych do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni wraz z opracowaniem wyników,
• wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
• wyznaczenie projektów podziału na gruncie i oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
Numer przetargu: O.Gd.I-1.2413.09.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ, Tom II OPZ, pkt I.14.
Wadium: 10 000,00 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Zespół projektowy - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Eliza Mróz
Termin składania ofert: 2019-05-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONTRAKT Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWO KONSULTINGOWE, ul. Beethovena 115, 80-171 Gdańsk
Cena: cena brutto: 479 700,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 18.06.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena brutto: 479 700,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto: 880 434,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj