Liczba gości: 2407
Data wszczęcia postępowania: 2019-05-14
Zamawiający: 1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr S6 „Obwodnicy Trójmiasta” na odcinku od km 336+200 (węzeł Szadółki) do km 348+450 (granica S6/A1) administrowanej przez GDDKiA O/Gdańsk Rejon w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę nawierzchni drogi krajowej S6 „Obwodnicy Trójmiasta” na odcinku od km 336+200 (węzeł Szadółki) do km 348+450 (granica S6/A1) przez uszczelnienie zalewą asfaltową spękań podłużnych i poprzecznych
w ilości 19 600 mb.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.08.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 60 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: 1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy).
1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu: O.GD.Z-12.2412.08.2019)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
1.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 %
Okres gwarancji - 20%
Termin realizacji - 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Zbigniewa Wrzesińskiego do kontaktowania się z Wykonawcami,
tel. (58) 342-68-14, e-mail: zwrzesinski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-05-29 09:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
Rejon w Gdańsku
UL. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 29.05.2019 r., do godz. 09:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne EUROASFALT Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 1/103
10-457 Olsztyn
Cena: cena umowna netto 332 220,00 zł
podatek VAT 23% 76 410,60 zł
cena umowna brutto 408 630,60 zł
Data udzielenia zamówienia: 26/06/2019
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 332 220,00 zł
podatek VAT 23% 76 410,60 zł
cena umowna brutto 408 630,60 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 362 600,00 zł
podatek VAT 23% 83 398,00 zł
cena umowna brutto 445 998,00 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj