Liczba gości: 472
Data wszczęcia postępowania: 2019-05-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Zmiana terminu składnia i otwarcia ofert! „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz komórek organizacyjnych Zamawiającego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
Numer przetargu: O.Gd.ZF.2413.8.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.07.2019 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30.06.2021 r.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 13 000 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować niżej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:
1) cena o wadze 60%
2) doświadczenie o wadze 40%
Razem 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – p. Ryszard Wasiołek
- w sprawach procedury przetargowej – p. Aneta Kroplewska
Termin składania ofert: 2019-05-27 10:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w sekretariacie, w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godziny 10:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, że termin składania w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 10:05. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kancelaria Radcy Prawnego Renata Tracz-Went
ul. Straganiarska 49/50
80-837 Gdańsk
Cena: 432 000,00 zł netto
plus 23% podatek VAT 99 360,00 zł
co łącznie stanowi kwotę brutto 531 360,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 14.06.2019
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa brutto: 513 648,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa brutto: 531 360,00 zł
sekretariar_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj