Liczba gości: 462
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 7 CZĘŚCI
Opis przedmiotu zamówienia: SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 7 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, 65-950 ZIELONA GÓRA, UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 31
CZĘŚĆ NR 3: GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, 65-950 ZIELONA GÓRA, WYDZIAŁ TECHNOLOGII, UL. RACULA – WIERZBOWA 6, 66-004 ZIELONA GÓRA
CZĘŚĆ NR 4: GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, REJON W GORZOWIE WLKP., UL KOSTRZYŃSKA 4A, 66-400 GORZÓW WLKP., OD W SKWIERZYNIE, UL. GORZOWSKA 17A
CZĘŚĆ NR 5: GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, REJON W NOWEJ SOLI, PRZY OUD RUDNO, DZ. NR 473, 474 PRZY S3
CZĘŚĆ NR 6: GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, REJON W NOWEJ SOLI, OD RACULA, UL. RACULA-WIERZBOWA 6, 66-004 ZIELONA GÓRA
CZĘŚĆ NR 7: GDDKIA ZIELONA GÓRA REJON W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ 7, 66-100 SŁUBICE
CZĘŚĆ NR 8: GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, REJON W ŻARACH PRZY UL. WAPIENNEJ 4, 68-200 ŻARY
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.5.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następujących terminach:
Część nr 1 od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Część nr 2 od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Część nr 3 od 01.09.2019r. do 31.12.2020r.
Część nr 4 od 01.09.2019r. do 31.12.2020r.
Część nr 5 od dnia przeniesienia siedziby Rejonu i Obwodu Drogowego (przewidywany termin: 01.10.2019r.) do dnia 31.12.2020r.
Część nr 6 od 01.09.2019r. do 31.12.2020r.
Cześć nr 7 od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Część nr 8 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” - 100 % = 100 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 17-05-2019 do godziny 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w dniu 17-05-2019 o godzinie 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: zapytanie o cenę
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 4 została unieważniona.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu – Część nr 4 – zostały złożone trzy oferty. Spośród trzech złożonych ofert, tylko jedna oferta nie podlega odrzuceniu. Oferty: nr 3 - Konsorcjum Firm: Lider: KLINET Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, Partner: Konsalnet Ochrona Sp. z.o.o, ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa oraz nr 5: Konsorcjum firm: Lider: Impel System Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, zostały odrzucone. Tylko jedna oferta, złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań jest ofertą niepodlegającą odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
Hyper System
Grzegorz Grzegorczyk
ul. Głowackiego 10/4
65-301 Zielona Góra
Część nr 3. 7. 8:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
Część nr 5, 6:
APEXIM BIS Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra
Cena: Część nr 1: Cena brutto: 114 480,00 zł
Część nr 3: Cena brutto: 191 740,80 zł
Część nr 5: Cena brutto:: 55 616,40 zł
Część nr 6: Cena brutto: 56 855,52 zł
Część nr 7: Cena brutto: 37 638,00 zł
Część nr 8: Cena brutto: 50 040,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1, 5, 6 - 12.06.2019r.
Część nr 3, 7, 8 - 13.06.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 6
Część nr 3, 5, 6, 8: 5
Część nr 4: 3
Część nr 7: 4
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1
Hyper System
Grzegorz Grzegorczyk
ul. Głowackiego 10/4
65-301 Zielona Góra
Cena brutto: 114 480,00 zł
Część nr 3
Agencja Ochrony
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„VOTUM” Lech Bączkowski
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Cena brutto: 153 696,00 zł
Część nr 4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
Cena brutto: 81 744,00 zł
Część nr 5
Agencja Ochrony
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„VOTUM” Lech Bączkowski
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Cena brutto: 50 040,00 zł
Część nr 6
Agencja Ochrony
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„VOTUM” Lech Bączkowski
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Cena brutto: 51 168,00 zł
Część nr 7
Konsorcjum firm:
Lider: KLINET Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
Partner: Konsalnet Ochrona Sp. z.o.o
ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
Cena brutto: 31 143,60 zł
Część nr 8
Agencja Ochrony
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„VOTUM” Lech Bączkowski
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Cena brutto: 46 800,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
Cena brutto: 152 280,00 zł
Część nr 3
Konsorcjum firm:
Lider: KLINET Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
Partner: Konsalnet Ochrona Sp. z.o.o
ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
Cena brutto: 242 954,56 zł
Część nr 4: Konsorcjum firm:
Lider: Impel System Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Partner: Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 151 702,56 zł
Część nr 5
Konsorcjum firm:
Lider: Impel System Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Partner: Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 69 696,00 zł
Część nr 6
Konsorcjum firm:
Lider: Impel System Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Partner: Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 65 928,00 zł
Część nr 7
Konsorcjum firm:
Lider: Impel System Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Partner: Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 66 966,12 zł
Część nr 8
Konsorcjum firm:
Lider: Impel System Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Partner: Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 84 801,60 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj