Liczba gości: 2988
Data wszczęcia postępowania: 2019-06-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. „Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
Numer przetargu: O.GD.KP-7.2412.10.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 123205
Termin składania ofert: 2019-07-25 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: Przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
drukuj