Liczba gości: 520
Data wszczęcia postępowania: 2019-06-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Remont kładek dla pieszych w miejscowości Bożepole Wielkie
w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 275+154
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- pale stalowe rurowe ø298/10mm – 56 m;
- pale drewniane ø150 mm – 12 m;
- konstrukcje stalowe – 82,0 m2;
- wbudowywanie drewnianych elementów mostu – 7 m3;
- konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego – 18 m2
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2412.11.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące).
1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu: O.GD.Z-12.2412.11.2019)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
1.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Okres gwarancji - 20%
Termin realizacji - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Rafała Wysockiego do kontaktowania się z Wykonawcami, tel. 58 342-68-21, fax. 58 342-68-13, e-mail: rwysocki@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Termin składania ofert: 2019-07-10 13:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
REJON W GDAŃSKU,
ul. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 10.07.2019 r., do godz. 13:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FBSerwis SA,
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Cena: cena umowna netto: 215 656,50 zł,
podatek VAT 23 %: 49 601,00 zł,
cena umowna brutto 265 257,50 zł.
Data udzielenia zamówienia: 01/08/2019
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 215 656,50 zł,
podatek VAT 23 %: 49 601,00 zł,
cena umowna brutto 265 257,50 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 267 073,50 zł,
podatek VAT 23 %: 61 426,91 zł,
cena umowna brutto 328 500,41 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj