Liczba gości: 254
Data wszczęcia postępowania: 2019-06-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! BIEŻĄCE UTRZYMANIE I NAPRAWA STACJI METEOROLOGICZNYCH, TABLIC ZMIENNEJ TREŚCI USYTUOWANYCH PRZY DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia w całym okresie objętym umową obejmuje kompleksowe utrzymanie oraz zbieranie i wizualizację na dedykowanej stronie internetowej danych otrzymanych ze stacji pogodowych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych na obszarze województwa pomorskiego administrowanych przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.
W ramach zamówienia należy:
- zbierać dane dot. warunków atmosferycznych;
- prowadzić czynności eksploatacyjne, konserwacyjne i naprawcze związane z awariami, usterkami urządzeń wchodzących w skład stacji pogodowych wraz z zapewnieniem całodobowego systemu monitorowania w oparciu o stworzoną przez Wykonawcę aplikację internetową;
- stworzyć oraz administrować dedykowaną stronę internetową, na której będą przedstawiane ww. dane.
Numer przetargu: O.GD.Z-1.2413.12.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2023 r., z zastrzeżeniem terminów pośrednich określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby:
- dostosowanie (część montażowo-serwisowa systemu - naprawa/wymiana istniejących lub montaż nowych urządzeń) dwóch lokalizacji wraz z zapewnieniem komunikacji pomiędzy stacjami pogodowymi i znakami zmiennej treści a serwerem wraz z udostępnieniem danych meteorologicznych na stronie internetowej ze wszystkich stacji Zamawiającemu, została zrealizowana w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 20 września 2019 r.
- transmisja danych i ich wizualizacja na stronie internetowej – najpóźniej od dnia 1 października 2019 r.
Wadium: TAK 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA: 60%
CZAS USUNIĘCIA AWARII: 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: P. Konrad Droma
Termin składania ofert: 2019-07-17 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński, Sp. j., ul. Ks. Truszkowskiego, 54
31-352 Kraków
Cena: cena brutto: 660 500,16 zł
Data udzielenia zamówienia: 12.08.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena brutto: 660 500,16 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto: 871 270,50 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj