Liczba gości: 605
Data wszczęcia postępowania: 2019-08-05
Zamawiający: 1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Uwaga ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Uzupełnienie siatki ogrodzeniowej drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 332+100 do km 340+200) o długości około 6,500 km
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę wygrodzenia z siatki wzdłuż drogi ekspresowej S6
(Obwodnica Trójmiasta) w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.14.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 70 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK
16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.Gd.Z-12.2412.14.2019), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
16.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Jacka Dziengo do kontaktowania się z Wykonawcami,
tel. 58 342-68-32, fax. 58 342-68-13, e-mail: jdziengo@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-08-23 09:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
REJON W GDAŃSKU,
UL. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 23.08.2019 r., do godz. 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FBSerwis SA.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Cena: cena umowna netto: 693 695,25 zł,
podatek VAT 23 %: 159 549,91 zł,
cena umowna brutto: 853 245,16 zł.
Data udzielenia zamówienia: 18/09/2019
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 693 695,25 zł,
podatek VAT 23 %: 159 549,91 zł,
cena umowna brutto: 853 245,16 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 693 695,25 zł,
podatek VAT 23 %: 159 549,91 zł,
cena umowna brutto: 853 245,16 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj