Liczba gości: 427
Data wszczęcia postępowania: 2019-08-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” w podziale na 4 części.
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie wycen nieruchomości, które będą stanowiły podstawę ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w związku z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta.
Numer przetargu: O.Gd.I-3.2413.16.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 31.12.2022 r. z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ.
Wadium: Część nr 1: 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset złotych 00/100)
Część nr 2: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100)
Część nr 3: 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).
Część nr 4: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Termin realizacji pakietu operatów - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Maciej Należny
Termin składania ofert: 2019-08-22 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 1 przedmiotowego postępowania została unieważniona (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp) - nie złożono żadnej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 2 i 3 - Wycena Nieruchomości Olga Tott-Świątnicka, ul. Pirenejska 14 lok. 2, 01-493 Warszawa
Część nr 4 - DOMINIUM Stanisław Jemielita, ul. Szkolna 10/3, 18-214 Klukowo
Cena: Część nr 2 - 31 734,00 zł
Część nr 3 - 38 523,60 zł
Część nr 4 - 29 342,88 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 2 - 16.09.2019 r.
Część nr 3 - 16.09.2019 r.
Część nr 4 - 16.09.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 2 - 2
Część nr 3 - 2
Część nr 4 - 2
Oferta z najniższą ceną: Część nr 2 - 31 734,00 zł
Część nr 3 - 38 523,60 zł
Część nr 4 - 29 342,88 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 2 - 47 601,00 zł
Część nr 3 - 46 494,00 zł
Część nr 4 - 46 494,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj