Liczba gości: 300
Data wszczęcia postępowania: 2019-08-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405
Przedmiot zamówienia: „Roboty remontowe obejmujące renowację powłok antykorozyjnych elementów betonowych wiaduktów nad drogą ekspresową S7 w m. Nowy Dwór Gdański i Kmiecin”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe obejmujące renowację powłok antykorozyjnych elementów betonowych wiaduktów nad drogą ekspresową S7 w m. Nowy Dwór Gdański i Kmiecin. Prace będą realizowane na wiaduktach znajdujących się nad drogą ekspresową S7 odc. Gdańsk – Elbląg, w następujących lokalizacjach:
1. km 37+645 drogi ekspresowej S7 – wiadukt w m. Nowy Dwór Gdański
2. km 41+070 drogi ekspresowej S7 – wiadukt w m. Kmiecin.
Numer przetargu: O.GD.Z-4.2412.12.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 45 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 25 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
2. Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
3. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji – 20% = 20 pkt
Termin realizacji – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Marcina Wareckiego do kontaktowania się z Wykonawcami,
tel. 58 511-24-23, e-mail: mwarecki@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk.
Termin składania ofert: 2019-09-10 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 10.09.2019 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj