Liczba gości: 1275
Data wszczęcia postępowania: 2019-08-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w m. Przasnysz wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w m. Przasnysz wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.51.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 101 miesięcy od daty podpisania Umowy, w tym:
a) Etapy I-V opracowanie Dokumentacji Projektowej – nie dłużej niż 22 miesiące;
b) Etap VI przygotowywanie odpowiedzi na pytania na etapie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót – 7 miesięcy;
c) Etap VII sprawowanie nadzoru autorskiego – 72 miesiące.
UWAGA:
Termin 101 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może on ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Doświadczenie personelu – 30%
Termin wykonania Etapów I-V zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Kamila Kutryb do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 62, e-mail: kkutryb@gddkia.gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2019-09-19 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713 do dnia 16.09.2019r. , do godz. 11:30.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 19.09.2019r. , do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Value Engineering Sp. z o. o.
Al. Krakowska 22a,
02-284 Warszawa
Cena: 660 510,00 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 11.12.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 298 894,92 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 146 360,00 zł/brutto
kkutryb@gddkia.gov.pl drukuj