Liczba gości: 351
Data wszczęcia postępowania: 2019-08-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” położonych w gminie Łęczyce, obręb Godętowo, Strzebielino oraz w gminie Szemud, obręb Częstkowo i Głazica.”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie wycen nieruchomości, które będą stanowiły podstawę ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w związku z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta.
Numer przetargu: O.GD.I-3.2413.17.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 31.12.2022 r. z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ.
Wadium: 800 zł (słownie złotych: osiemset 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Termin realizacji zlecenia - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Maciej Należny
Termin składania ofert: 2019-09-09 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wycena Nieruchomości Olga Tott-Świątnicka
ul. Pirenejska 14 lok. 2, 01-493 Warszawa
Cena: 19 188,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 08.10.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 19 188,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 34 538,40 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj