Liczba gości: 362
Data wszczęcia postępowania: 2019-09-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Część nr 1: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 1: KOSZWAŁY – NOWY DWÓR GDAŃSKI

Część nr 2: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 2: NOWY DWÓR GDAŃSKI – KAZIMIERZOWO z podziałem na tomy:
tom 1: dot. województwa pomorskiego
tom 2: dot. województwa warmińsko-mazurskiego
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej dla drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odcinek Koszwały-Elbląg wraz z oceną skuteczności zastosowań środków ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem na podstawie przeprowadzonych badań hałasu drogowego w granicach przedmiotowej inwestycji i polega na wykonaniu (dla każdej części):
a) badań pomiaru natężenia hałasu w wyznaczonych punktach pomiarowych wraz z pomiarami towarzyszącymi oraz wykonaniem sprawozdania z tych badań;
b) analizy klimatu akustycznego oraz odniesieniu jej do zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz ponownej analizy akustycznej wykonanej na etapie projektu budowlanego;
c) oceny istniejących ekranów akustycznych wraz ze wskazaniem propozycji środków zaradczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
d) określenie propozycji działań ograniczających niekorzystny wpływ hałasu na środowisko w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych standardów emisji hałasu;
e) przygotowanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (o ile zajdzie taka potrzeba).
Każda z części zamówienia podzielona jest na Etapy:
Etap I – wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego wraz z pomiarami towarzyszącymi i wykonaniem sprawozdania z pomiarów,
Etap II – analiza porealizacyjna,
Etap III – wykonanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w tym kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami obszaru ograniczonego użytkowania) – o ile zajdzie taka potrzeba.
Numer przetargu: O.Gd.I-2.2413.13.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia – dla każdej Części zamówienia - został zrealizowany do dnia 3 marca 2020 r., z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych Etapów, w tym:
Etap I – do dnia 22 listopada 2019 r.,
Etap II – do dnia 3 marca 2020 r.,
Etap III – do dnia 3 marca 2020 r. (o ile zajdzie taka potrzeba),
o których mowa w Tomie III SIWZ - OPZ.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium:
dla Części nr 1 – 1 500,00 zł (słownie złotych jeden tysiąc pięćset 00/100)
dla Części nr 2 – 2 500,00 zł (słownie złotych dwa tysiące pięćset 00/100)
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Kryteria pozacenowe:
Doświadczenie Kierownika Zespołu (K) – 25 % = 25 pkt
Doświadczenie Akustyka (A) – 15 % = 15 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – P. Iwona Miśkiewicz, tel. 58 51 12 497, e-mail: imiskiewicz@gddkia.gov.pl oraz p. Monika Burakowska, tel. 58 51 12 426, e-mail: mburakowska@gddkia.gov.pl;
- w sprawach procedury przetargowej – p. Aneta Kroplewska , tel. 58 51 12 468, e-mail: akroplewska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-09-13 10:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 13.09.2019 r. godz. 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1 i nr 2:
ECOSOUND Sp. z o.o.
ul. Miechowska 5B lok. 7
30-055 Kraków
Cena: Część nr 1:
cena umowna netto: 30 500,00 zł,
podatek VAT 23 %: 7 015,00 zł,
cena umowna brutto 37 515,00 zł.

Część nr 2:
cena umowna netto: 51 400,00 zł,
podatek VAT 23 %: 11 822,00 zł,
cena umowna brutto 63 222,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 07.10.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: Dla Części nr 1 i nr 2: 4 oferty
Oferta z najniższą ceną: dla Części nr 1:
cena ofertowa brutto: 37 515,00 zł

Dla Części nr 2:
cena ofertowa brutto: 62 976,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: dla Części nr 1:
cena ofertowa brutto: 58 684,53 zł

Dla Części nr 2:
cena ofertowa brutto: 88 806,00 zł
sekretariar_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj