Liczba gości: 399
Data wszczęcia postępowania: 2019-09-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 80-120 Krynica Morska oraz systemu oddymiania w budynku bocznym „B” Ośrodka. W ramach projektu: „Przystosowanie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie do wymogów bezpieczeństwa ppoż. wraz z wykonaniem monitoringu wizyjnego”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane na podstawie projektu na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 80-120 Krynica Morska oraz systemu oddymiania w budynku bocznym „B” Ośrodka”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Przystosowanie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie do wymogów bezpieczeństwa ppoż. wraz z wykonaniem monitoringu wizyjnego”.
Numer przetargu: O.GD.F-2.2412.17.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana w terminie do 70 dni od daty przekazania pierwszego z budynków do wykonania robót.
2. Termin rozpoczęcia robót ustalony zostanie przed podpisaniem umowy, jednak wprowadzenie Wykonawcy na teren wykonania robót w Budynku A nastąpi nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy - na podstawie protokołu wprowadzenia sporządzonego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Budynek B zostanie przekazany do wykonania robót niezwłocznie po zakończeniu prac w Budynku A. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza przekazanie budynku B przed ukończeniem robót w budynku A, w takim przypadku terminy wykonania prac liczą się indywidualnie dla każdego budynku, według terminów zadeklarowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
3. Jako termin realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie ich do odbioru.
4. W dniu zgłoszenia robót do odbioru Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
Wadium: TAK 4 000,00 zł
(słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100 groszy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Okres gwarancji – 12 %
Termin wykonania robót w budynku Głównym A – 14 %
Termin wykonania robót w budynku Bocznym B – 14 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach przedmiotu zamówienia – Arkadiusz Włodarczyk
- w sprawach procedury przetargowej – Eliza Mróz
Termin składania ofert: 2019-10-01 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe SUPONEX Sp. z o.o., ul. Przebendowskich 49a, 81-526 Gdynia
Cena: cena brutto: 156 906,82 zł
Data udzielenia zamówienia: 03.01.2020 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7 ofert
Oferta z najniższą ceną: cena brutto: 153 508,15 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto: 284 000,35 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj