Liczba gości: 355
Data wszczęcia postępowania: 2019-09-25
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Remont kładki dla pieszych w miejscowości Bożepole Wielkie w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 275+272
Opis przedmiotu zamówienia: Celem remontu jest przywrócenie stanu pierwotnego obiektu, jego estetyki i funkcjonalności oraz przed wszystkim wyeliminowanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu pieszych.
W ramach tego zadania przewiduje się:
- wymianę uszkodzonych, zużytych elementów drewnianych przyczółków, a w szczególności oczepów, podwalin drewnianych. W przypadku pali drewnianych należy przewidzieć ich wzmocnienie,
- wykonanie wzmocnienia nasypu za przyczółkami z gruntu zbrojonego,
- wymianę drewnianego pomostu i balustrad ,
- wykorzystanie i zachowanie konstrukcji przęsła w postaci dźwigara stalowego SMT-1 z odmalowaniem,
- uzupełnienie, odtworzenie umocnień koryta cieku wodnego,
- odtworzenie niwelety chodnika na odcinku wynikającym z zakresu robót na obiekcie,
- remont elementów umocnienia stożków i skarp.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.20.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 50 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: Tak.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Rafał Wysocki, e-mail: rwysocki@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-10-10 10:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
REJON W GDAŃSKU,
UL. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 10.10.2019 r., do godz. 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FBSerwis SA
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Cena: cena umowna netto: 99 959,75 zł,
podatek VAT 23%: 22 990,74 zł,
cena umowna brutto 122 950,49 zł.
Cena umowna brutto słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 49/100 złotych.
Data udzielenia zamówienia: 05/11/2019
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 99 959,75 zł,
podatek VAT 23%: 22 990,74 zł,
cena umowna brutto 122 950,49 zł.
Cena umowna brutto słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 49/100 złotych.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 99 959,75 zł,
podatek VAT 23%: 22 990,74 zł,
cena umowna brutto 122 950,49 zł.
Cena umowna brutto słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 49/100 złotych.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj