Liczba gości: 644
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-07
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie;
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: WIELKOPOWIERZCHNIOWY REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 55 W MSC. MARTĄG NA ODCINKU ADMINISTROWANYM PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni nakładką bitumiczną przy użyciu betonu asfaltowego drogi krajowej nr 55 w msc. Martąg na odcinku od km 13+970 do km 15+850, na łącznej planowanej powierzchni 13 876,00 m2.
Numer przetargu: O.GD.Z-15.2412.19.2019
Termin realizacji: 1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia to 20 dni od daty przekazania terenu budowy.
Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, zgodnie z zapisami pkt. 19 IDW.

2. Termin rozliczenia finansowego - do 14 dni od daty zakończenia robót objętych zleceniem.
Wadium: TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji (T) – 20 % = 20 pkt
Razem 100% = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 58 777-04-50, fax. 58 777-04-52, e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
Termin składania ofert: 2019-10-22 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariacie) w terminie do 22.10.2019 r., do godz. 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Spółka Akcyjna
ul. Pomorska 26A
83-200 Starogard Gdański
Cena: cena netto: 1 054 211,02 zł
podatek VAT 23 %: 242 468,53 zł
cena brutto: 1 296 679,55 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.11.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 3 oferty
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 1 054 211,02 zł
podatek VAT 23 %: 242 468,53 zł
cena brutto: 1 296 679,55 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 1 200 519,84 zł
podatek VAT 23 %: 276 119,56 zł
cena brutto: 1 476 639,40 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj