Liczba gości: 829
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-09
Przedmiot zamówienia: Kontynuacja zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej numer 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektów wykonawczych ekranów akustycznych oraz budowa tychże ekranów przy drodze ekspresowej nr 8 na odcinku Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805 celem wypełnienia zapisów decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2016r., znak RŚVI.7033.33.2016.JG zmienionej decyzją Marszałka Województwa znak RŚVI.7033.1.2017.JG z dnia 06.11.2017 r.
Numer przetargu: O.Ł.D3.2412.16.2019.jo
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
30.06.2020 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) 60% = 60 pkt
Okres gwarancji jakości (G) 20%=20pkt
Liczba ekranów poddanych badaniu skuteczności (E) 20%=20pkt
Termin składania ofert: 2019-10-24 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj