Liczba gości: 443
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie z podziałem na 2 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie, ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część nr 1 – Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska Budynek Główny A;
Część nr 2 – Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska Budynek Boczny B.

Zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części:
a) Część nr 1 - Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska Budynek Główny A
 malowanie wszystkich pomieszczeń od poziomu parteru do drugiego piętra
z wyłączeniem klatki schodowej która ma być malowana od poziomu piwnicy do drugiego piętra,
 malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych,
 wykonanie szpachlowania oraz szlifowania ścian i sufitów w miejscach które tego wymagają,
 wymiana osprzętu sanitarnego w łazienkach po malowaniu (kratki wentylacyjne),
 wymiana wykładzin podłogowych w pokojach i w niektórych częściach korytarzy lub łączników (wykładzina w płytkach)
 wymiana drzwi aluminiowych przeszklonych do sali konferencyjnej z obecnych dwuskrzydłowych na dwuskrzydłowe spełniające wymogi bezpieczeństwa (szerokość, kierunek otwierania, z wyeliminowaniem istniejącego progu)
 regulacja stolarki drzwiowej
b) Część nr 2 - Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska Budynek Boczny B
 malowanie wszystkich pomieszczeń (bez pomieszczenia magazynowego)
 malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych
 wykonanie szpachlowania oraz szlifowania ścian i sufitów w miejscach które tego wymagają,
 wymiana osprzętu sanitarnego w łazienkach po malowaniu (kratki wentylacyjne),
 wymiana wykładzin podłogowych w pokojach i w niektórych częściach korytarzy lub łączników (wykładzina w płytkach)
 wymiana blatów w trzech aneksach kuchennych
 regulacja stolarki drzwiowej
Numer przetargu: O.Gd.F-2.2412.22.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 55 dni dla Części 1 i 40 dni dla Części 2 – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 35 dni dla Części 1 i 20 dni dla Części 2 – licząc od daty przekazania terenu budowy.
2. Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 21 dni od daty zakończenia robót.
3. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK
Część nr 1: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
Część nr 2: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to wysokość wniesionego przez niego wadium, powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Okres gwarancji – 20 %
Termin realizacji - 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach przedmiotu zamówienia – Arkadiusz Włodarczyk
- w sprawach procedury przetargowej – Eliza Mróz
Termin składania ofert: 2019-10-24 13:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj