Liczba gości: 510
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-17
Zamawiający: 1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: „Uzupełnienie siatki ogrodzeniowej drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 336+180 do km 347+130) z podziałem na sześć odcinków o łącznej długości 5,6 km”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę wygrodzenia z siatki wzdłuż drogi ekspresowej S6
(Obwodnica Trójmiasta) w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2412.23.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 30.04.2020 r.
Zamawiający informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zlecenia, zgodnie z zapisami pkt. 19 IDW.
Zgodnie z kryterium „Termin realizacji zlecenia”:
Najkrótszy możliwy „Termin realizacji zlecenia” to 20 dni, licząc od daty otrzymania zlecenia, określającego dokładną lokalizację i zakres prac dla uzupełnienia siatki ogrodzeniowej.
Najdłuższy możliwy „Termin realizacji zlecenia” to 30 dni, licząc od daty otrzymania zlecenia, określającego dokładną lokalizację i zakres prac dla uzupełnienia siatki ogrodzeniowej.
Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 14 dni od daty zakończenia robót objętych pojedynczym zleceniem.
Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej
3 dni przed dniem odbioru końcowego danego zlecenia.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji zlecenia (T) – 20 % = 20 pkt
Razem 100% = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Jacek Dziengo
tel. 58 342-68-32, fax. 58 342-68-13, e-mail: jdziengo@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-11-04 09:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
REJON W GDAŃSKU,
UL. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 04.11.2019 r., do godz. 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FBSerwis S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Cena: cena netto 494 396,00 zł
podatek VAT 23% 113 711,08 zł
cena umowna brutto 608 107,08 zł
Data udzielenia zamówienia: 26.11.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena netto 494 396,00 zł
podatek VAT 23% 113 711,08 zł
cena umowna brutto 608 107,08 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena netto 791 400,00 zł
podatek VAT 23% 182 022,00 zł
cena umowna brutto 973 422,00 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj