Liczba gości: 683
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-25
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie;
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: KOMPLEKSOWE REMONTY CHODNIKÓW ORAZ KOMPLEKSOWE RENOWACJE POBOCZY I ROWÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 5 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowych remontów chodników, kompleksowych remontów poboczy i kompleksowych remontów rowów, w ciągu dróg krajowych administrowanych przez właściwy Rejon GDDKiA Oddział w Gdańsku, w zakresie szczegółowo określonym w Kosztorysie/ach ofertowym/ych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 - „KOMPLEKSOWE REMONTY CHODNIKÓW ORAZ KOMPLEKSOWE RENOWACJE POBOCZY I ROWÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W CZŁUCHOWIE”,
b) CZĘŚĆ Nr 2 - „KOMPLEKSOWE REMONTY CHODNIKÓW ORAZ KOMPLEKSOWE RENOWACJE POBOCZY I ROWÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W GDAŃSKU”,
c) CZĘŚĆ Nr 3 - „KOMPLEKSOWE REMONTY CHODNIKÓW ORAZ KOMPLEKSOWE RENOWACJE POBOCZY I ROWÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W KOŚCIERZYNIE”,
d) CZĘŚĆ Nr 4 - „KOMPLEKSOWE REMONTY CHODNIKÓW ORAZ KOMPLEKSOWE RENOWACJE POBOCZY I ROWÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W SŁUPSKU”,
e) CZĘŚĆ Nr 5 - „KOMPLEKSOWE REMONTY CHODNIKÓW ORAZ KOMPLEKSOWE RENOWACJE POBOCZY I ROWÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE”.
Numer przetargu: O.GD.Z-15.2412.24.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2020 r. lub do wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
2. Zamawiający informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zlecenia, zgodnie z zapisami pkt. 19 IDW.
Zgodnie z kryterium „Termin realizacji zlecenia”:
Najkrótszy możliwy „Termin realizacji zlecenia” to 20 dni, licząc od dnia przekazania pasa drogowego.
Najdłuższy możliwy „Termin realizacji zlecenia” to 30 dni, licząc od dnia przekazania pasa drogowego.
3. Termin rozliczenia finansowego - do 14 dni od daty zakończenia robót objętych danym zleceniem.
Wadium: TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
- Część nr 1 - 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100);
- Część nr 2 - 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100);
- Część nr 3 - 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100);
- Część nr 4 - 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100);
- Część nr 5 - 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji zlecenia (T) - 20 % = 20 pkt
Razem 100% = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 58 777-04-50, fax. 58 777-04-52, e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
Termin składania ofert: 2019-11-12 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariacie) w terminie do 12.11.2019 r., do godz. 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy;
Część nr 2: FBSerwis Spółka Akcyjna, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa;
Część nr 3: Usługi Transportowe Grzegorz Karkowski, Karłowo 56A, 83-340 Sierakowice;
Część nr 4: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych ”STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn;
Część nr 5: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych ”STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn.
Cena: Część nr 1: cena netto: 969 000,00 zł,
podatek VAT 23 %: 222 870,00 zł,
cena brutto: 1 191 870,00 zł.;
Część nr 2: cena netto: 1 295 571,00 zł,
podatek VAT 23 %: 297 981,33 zł,
cena brutto: 1 593 552,33 zł.;
Część nr 3: cena netto: 964 400,00 zł,
podatek VAT 23 %: 221 812,00 zł,
cena brutto: 1 186 212,00 zł.;
Część nr 4: cena netto: 1 750 200,00 zł,
podatek VAT 23 %: 402 546,00 zł,
cena brutto: 2 152 746,00 zł;
Część nr 5: cena netto: 3 181 150,00 zł,
podatek VAT 23 %: 731 664,50 zł,
cena brutto: 3 912 814,50 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 05.12.2019r.;
Część nr 2: 05.12.2019r.;
Część nr 3: 18.12.2019r.;
Część nr 4: 28.11.2019r.;
Część nr 5: 28.11.2019r..
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 3 oferty;
Część nr 2: 2 oferty;
Część nr 3: 3 oferty;
Część nr 4: 1 oferta;
Część nr 5: 1 oferta.
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: cena netto: 969 000,00 zł,
podatek VAT 23 %: 222 870,00 zł,
cena brutto: 1 191 870,00 zł.;
Część nr 2: cena netto: 1 295 571,00 zł,
podatek VAT 23 %: 297 981,33 zł,
cena brutto: 1 593 552,33 zł.;
Część nr 3: cena netto: 964 400,00 zł,
podatek VAT 23 %: 221 812,00 zł,
cena brutto: 1 186 212,00 zł.;
Część nr 4: cena netto: 1 750 200,00 zł,
podatek VAT 23 %: 402 546,00 zł,
cena brutto: 2 152 746,00 zł;
Część nr 5: cena netto: 3 181 150,00 zł,
podatek VAT 23 %: 731 664,50 zł,
cena brutto: 3 912 814,50 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: cena netto: 1 282 760,00 zł,
podatek VAT 23 %: 295 034,80 zł,
cena brutto: 1 577 794,80 zł.;
Część nr 2: cena netto: 1 368 320,00 zł,
podatek VAT 23 %: 314 713,60 zł,
cena brutto: 1 683 033,60 zł.;
Część nr 3: cena netto: 2 958 000,00 zł,
podatek VAT 23 %: 680 340,00 zł,
cena brutto: 3 638 340,00 zł.;
Część nr 4: cena netto: 1 750 200,00 zł,
podatek VAT 23 %: 402 546,00 zł,
cena brutto: 2 152 746,00 zł;
Część nr 5: cena netto: 3 181 150,00 zł,
podatek VAT 23 %: 731 664,50 zł,
cena brutto: 3 912 814,50 zł.
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj