Liczba gości: 3352
Data wszczęcia postępowania: 2019-11-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku oraz siedzibach jednostek terenowych - Rejonów i Obwodów Drogowych, w podziale na 6 części zamówienia:
1) Część nr 1 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i laboratorium drogowym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
2) Część nr 2 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Człuchowie;
3) Część nr 3 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Gdańsku;
4) Część nr 4 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Kościerzynie;
5) Część nr 5 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Słupsku;
6) Część nr 6 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Tczewie.
Numer przetargu: O.GD.F-2.2413.20.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie (w zakresie wszystkich części) zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.01.2020 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli termin ten będzie późniejszy) do dnia 31.12.2020 r.
Wadium: TAK
Część nr 1: 2 700 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset),
Część nr 2: 700 zł (słownie złotych: siedemset),
Część nr 3: 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące),
Część nr 4: 700 zł (słownie złotych: siedemset),
Część nr 5: 1 200 zł (słownie złotych: tysiąc dwieście),
Część nr 6: 1 500 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to wysokość wniesionego przez niego wadium, powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 60%
2. Jakość oferowanych usług - 30%
3. Kontrola Jakości Pracy -5 %
4. Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia -5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach przedmiotu zamówienia – Ewa Bladzikowska
- w sprawach procedury przetargowej – Eliza Mróz
Termin składania ofert: 2019-12-02 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1,2,3,4,5,6 Konsorcjum firm: „JANTAR 2” Sp. z o.o. (Lider); „JANTAR” Sp. z o.o. (Partner); Sekret Sp. z o.o. (Partner) Adres: ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Cena: Część nr 1: cena brutto: 175 889,58 zł;
Część nr 2: cena brutto: 54 552,96 zł;
Część nr 3: cena brutto: 117 932,40 zł;
Część nr 4: cena brutto: 40 147,20 zł;
Część nr 5: cena brutto: 76 374,14 zł;
Część nr 6: cena brutto: 87 526,80 zł.
Data udzielenia zamówienia: Data udzielenia zamówienia na Część 1,2,3,4,5,6: 23.12.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 2 oferty;
Część nr 2: 1 oferta;
Część nr 3: 2 oferty;
Część nr 4: 1 oferta;
Część nr 5: 1 oferta;
Część nr 6: 1 oferta.
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: cena brutto: 163 699,46 zł;
Część nr 2: cena brutto: 54 552,96 zł;
Część nr 3: cena brutto: 117 932,40 zł;
Część nr 4: cena brutto: 40 147,20 zł;
Część nr 5: cena brutto: 76 374,14 zł;
Część nr 6: cena brutto: 87 526,80 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: cena brutto: 175 889,58 zł;
Część nr 2: cena brutto: 54 552,96 zł;
Część nr 3: cena brutto: 137 142,98 zł;
Część nr 4: cena brutto: 40 147,20 zł;
Część nr 5: cena brutto: 76 374,14 zł;
Część nr 6: cena brutto: 87 526,80 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj