Liczba gości: 191
Data wszczęcia postępowania: 2019-11-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405
Adres e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „Wsparcie eksperckie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku dla Projektów współfinansowanych z POIiŚ w zakresie sprawowania nadzoru i doradztwa naukowo-technicznego w branży geotechnicznej (wzmocnienia podłoża gruntowego) i geologicznej”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.
„Wsparcie eksperckie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku dla Projektów współfinansowanych z POIiŚ w zakresie sprawowania nadzoru i doradztwa naukowo-technicznego w branży geotechnicznej (wzmocnienia podłoża gruntowego) i geologicznej”.
Zamówienie obejmuje Projekty:
1. Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta (etap realizacji – projektowanie)
Zadanie 1: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)
Zadanie 2: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)
Zadanie 3: w Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)
2. Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (etap przygotowania projektu)
3. Budowa drogi S7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) (okres gwarancyjny)
Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo
4. Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia (okres gwarancyjny)
5. Południowa Obwodnica Gdańska (okres gwarancyjny)
6. Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk – Ustka.
Numer przetargu: O.GD.I-4.2413.19.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.GD.I-4.2413.19.2019), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 40%
Doświadczenie eksperta - 60%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami
w sprawach merytorycznych: p. Michała Czubkowskiego tel. +48 885 121 140
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub mczubkowski@gddkia.gov.pl,
w sprawach formalnych: p. Aneta Kroplewska tel. +48 58 511 24 68
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub akroplewska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Termin składania ofert: 2019-12-04 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 04.12.2019 r. godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INNOVA-GEO Grzegorz Horodecki
ul. Jezuicka 6
83-050 Czapielsk
Cena: Cena umowa brutto: 164 943,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 02.01.2020
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa brutto: 164 943,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj