Liczba gości: 168
Data wszczęcia postępowania: 2019-11-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem);
z podziałem na 3 części:
Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Koleczkowie przy ul. Stefanowskiego (km 0+680 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań”
Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Koleczkowie (km 7+325-4+400 oraz 7+490 nowej inwestycji do granicy z ul. Jeziorną) wraz z opracowaniem wyników badań”
Część nr 3: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Koleczkowie (km 8+450 – 8+475 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz
z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych położonych w granicach inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta: Zadanie 3 – węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem), Odcinek 1 Szemud-Bojano.

Powyższy obowiązek został nałożony zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2187 z późniejszymi zmianami) przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w drodze decyzji:
- ZA.5161.579.2019.EP z dnia 14.11.2019 r.
- ZA.5161.579.2019.EP z dnia 14.11.2019 r.
- ZA.5161.579.2019.EP z dnia 14.11.2019 r.
ustalających zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych.
Numer przetargu: O.GD.I-2.2413.23.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla każdej Części zamówienia, został zrealizowany w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: NIE
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: Andrzej Gołębiewski – Specjalista ds. archeologii w Wydziale Ochrony Środowiska
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Archeologiczna „Grandor” Weronika Bujnowicz-Zgodzińska z siedzibą w m. Sokolniki-Las, 95-039, ul. Różana 94
Cena: Część nr 1: 17 274,16 zł brutto
Część nr 2: 16 890,29 zł brutto
Część nr 3: 11 516,11 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 10.12.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: 17 274,16 zł brutto
Część nr 2: 16 890,29 zł brutto
Część nr 3: 11 516,11 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: 17 274,16 zł brutto
Część nr 2: 16 890,29 zł brutto
Część nr 3: 11 516,11 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj