Liczba gości: 354
Data wszczęcia postępowania: 2019-12-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Przedłużenie terminu składnia i otwarcia ofert!
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA WĘŹLE CZARLIN
W CIĄGU DROGI DK 22
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- budowę oświetlenia drogowego na węźle Czarlin w ciągu drogi DK 22;
- wykonanie linii kablowych i oświetlenia zanikowego w postaci słupów oświetleniowych wraz z oprawami nr SOI/2/3 SOI/2/4;
wraz z użyciem materiałów.
Numer przetargu: O.Gd.KP-4.2412.21.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 3 miesięcy licząc od daty przekazania terenu budowy.
Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.Gd.KP-4.2412.21.2019), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%
Okres gwarancji 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Agnieszkę Uzdowską do kontaktowania się z Wykonawcami, tel. 604 950 316, e-mail: aguzdowska@gddkia.gov.pl.
Termin składania ofert: 2020-01-03 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu składania ofert, informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 03 stycznia 2020 r. do godz. 11:00.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj