Liczba gości: 443
Data wszczęcia postępowania: 2019-12-09
Zamawiający: 1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH I PROWADZENIA RUCHU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYSTĘPUJĄCYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GD REJON W GDANSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i prowadzenia ruchu urządzeń oświetlenia drogowego występujących w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA O/GD Rejon w Gdańsku.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2413.21.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zostało zrealizowane w terminie
od dnia 01.01.2020 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza) do dnia 30.06.2021 r.
Wadium: 16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych piętnaście tysięcy 00/100).
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.GD.Z-12.2413.21.2019), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
16.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Czas reakcji (R) – 20 % = 20 pkt
Okres gwarancji (G) - 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Stanisława Wawryniuka do kontaktowania się z Wykonawcami:
e-mail: swawryniuk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-12-17 10:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
w sekretariacie w terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELBUDREM Józef Jarząbkowski i Andrzej Jarząbkowski - Spółka Jawna, ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk
Cena: cena umowna netto 485 910,00 zł,
podatek VAT 23% 111 759,30 zł,
cena umowna brutto 597 669,30 zł,
(cena umowna brutto słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100).
Data udzielenia zamówienia: 14.01.2020 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 485 910,00 zł,
podatek VAT 23% 111 759,30 zł,
cena umowna brutto 597 669,30 zł,
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 866 353,14 zł,
podatek VAT 23% 199 261,22 zł,
cena umowna brutto 1 065 614,36 zł,
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj