Liczba gości: 278
Data wszczęcia postępowania: 2019-12-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbiór poczty firmowej na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w kraju i zagranicą oraz ewentualnym zwrocie, przesyłek pocztowych – listów zwykłych i poleconych, za potwierdzeniem odbioru, priorytetowych i ekonomicznych, oraz paczek pocztowych w formie opłaty skredytowanej.
W ramach zamówienia realizowana będzie również usługa odbioru przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego.
Numer przetargu: O.Gd.F-2.2413.26.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01.01.2020 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 31.12.2023 r.
Wadium: TAK
Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – p. Izabela Gzella
b) w sprawach procedury przetargowej – p. Eliza Mróz
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Termin składania ofert: 2019-12-20 10:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w sekretariacie, w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godziny 10:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj