Liczba gości: 706
Data wszczęcia postępowania: 2019-12-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
telefon: (0-42) 2339600. faks (0-42) 2339675
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska”
Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska”
Numer przetargu: O.Ł.D3.2411.18.2019.dpw
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2020 r.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Doświadczenie kierownika budowy - 30 % = 30 pkt
Okres gwarancji - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Dorota Plich - Więclewska
Termin składania ofert: 2020-01-13 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego - biuro podawcze
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj