Liczba gości: 941
Data wszczęcia postępowania: 2019-12-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
telefon: (0-42) 2339600. faks (0-42) 2339675
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno”.
Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno”.
Numer przetargu: O.Ł.D3.2411.19.2019.vk
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena (C) 60% = 60 pkt
2. Doświadczenie Kierownika Budowy (D) 20% = 20 pkt
3. Długość okresu gwarancyjnego (G) 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Violetta Kuźbik
Termin składania ofert: 2020-01-16 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego - biuro podawcze
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj