Liczba gości: 488
Data wszczęcia postępowania: 2019-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku
76-200 Słupsk -110, ul. Sportowa 28;
Tel. 59 842 94 93; fax 59 845 29 17;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: „WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK” - z podziałem na 2 części zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienie obejmuje wycinkę drzew w granicach pasa drogowego dróg krajowych nr 6, 21, S6, 22, 55, 91:
1) Część nr 1 „Wycinka drzew zlokalizowanych w granicach pasa drogowego oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew przydrożnych w pasie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk w Rejonie w Słupsku”
- wycinkę drzew od Ø 10 cm do Ø powyżej 56 cm z frezowaniem pni, uporządkowaniem terenu po wycince i odwozem na 10 km w łącznej ilości 140 szt.,
- nasadzenia kompensacyjne z pielęgnacją w okresie gwarancji w łącznej ilości 60 szt.,
2) Część nr 2 „Wycinka drzew zlokalizowanych w granicach pasa drogowego oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew przydrożnych w pasie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk w Rejonie w Tczewie”
- wycinkę drzew od Ø 10 cm do Ø powyżej 56 cm z frezowaniem pni, uporządkowaniem terenu po wycince i odwozem na 10 km w łącznej ilości 335 szt.,
- nasadzenia kompensacyjne z pielęgnacją w okresie gwarancji w łącznej ilości 250 szt.,
szczegółowo wskazanych w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ oraz opisanych w Tomie III.
Numer przetargu: O.GD.Z-14.2413.27.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. lub do wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Wadium: - Część nr 1 - 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100),
- Część nr 2 - 9 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Termin realizacji zlecenia – 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Anna Żurawska
Termin składania ofert: 2020-01-16 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk - sekretariat
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.01.2020r. do godz. 9.00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dla części nr 1 Dla części nr 2
rejon_slupsk@gddkia.gov.pl drukuj