Liczba gości: 148
Data wszczęcia postępowania: 2020-01-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.

Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie;
Adres: ul. Drogowców 2, 83 – 400 Kościerzyna;
Tel. 58 686 40 71,72; fax 58 686 33 49;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Monitoring systemów alarmowych sygnalizujących włamanie wraz
z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w obiektach: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie”
z podziałem na 2 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn. Monitoring systemów alarmowych sygnalizujących włamanie wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w obiektach: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie” z podziałem na 2 części zamówienia:
CZĘŚĆ NR 1 – Monitoring systemów alarmowych siedziby Rejonu i Obwodu Drogowego w Kościerzynie, ul. Drogowców 2 oraz Koszarki w Szarlocie k/Kościerzyny – Szarlota 5
CZĘŚĆ NR 2 – Monitoring systemów alarmowych Obwodu Drogowego w Miastku, ul. Kujawska 13

Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami
i warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi Tom III oraz istotnych postanowieniach do umowy stanowiącym Tom II Ogłoszenia o zamówieniu.
Numer przetargu: O.Gd.Z-13.2413.01.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla każdej Części zamówienia, został zrealizowany w terminie od dnia 01.02.2020 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli podpisanie umowy nastąpi w terminie późniejszym) do dnia 31.12.2021 r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Termin składania ofert: 2020-01-13 13:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Kościerzynie przy ul. Drogowców 2 w Kościerzynie, w sekretariacie, w terminie do dnia 13.01.2020 r. do godziny 13:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1
Usługi Ochrony Mienia Kuśpa s.j.
ul. Rynkowa 3/4
83-400 Kościerzyna

Część nr 2
Agencja Ochrony Mienia i Osób Komandor
Jarosław Orynycz
ul. Wojska Polskiego 46-47/2
76-200 Słupsk
Cena: Część nr 1 - 21 755,01 zł
Część nr 2 - 10 552,17 zł
Data udzielenia zamówienia: 23.01.2020
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 1
Część nr 2 - 1
rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl drukuj