Liczba gości: 153
Data wszczęcia postępowania: 2020-01-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
Numer przetargu: O.GD.F-2.2414.1.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty umownej brutto - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: TAK
7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. CENA - 60%
2. JAKOŚĆ - 30%
3. TERMIN DOSTAWY - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach przedmiotu zamówienia – Ewa Bladzikowska
- w sprawach procedury przetargowej – Eliza Mróz
Termin składania ofert: 2020-01-17 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PARTNER XXI KLEKS Sp. jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik, ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
Cena: cena brutto: 509 682,87 zł
Data udzielenia zamówienia: 24.01.2020 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: cena brutto: 509 682,87 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto: 509 682,87 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj