Liczba gości: 331
Data wszczęcia postępowania: 2020-01-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) z podziałem na 2 części.

Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie, stan. nr 35 (AZP 10-42/80; km 0+700 – 0+885 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań”

Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie (km 1+600 – 1+790) wraz z opracowaniem wyników badań”
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz
z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych położonych w granicach inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta: Zadanie 3 – węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem), Odcinek 2.
• Część nr 1: m. Chwaszczyno, stan. nr 35 (AZP 10-42/80), km 0+700 –0+885 – stanowisko o powierzchni 70 arów
• Część nr 2: m. Chwaszczyno, stan. b/n, km 1+600 – 1+790 – stanowisko o powierzchni 120 arów.

Powyższy obowiązek został nałożony zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2187 z późniejszymi zmianami) przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w drodze decyzji:
- ZA.5161.579.2019.EP.13 z dnia 20.12.2019 r.
- ZA.5161.579.2019.EP z dnia 03.12.2019 r.
ustalających zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych.
Numer przetargu: O.GD.I-2.2413.03.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla każdej Części zamówienia, został zrealizowany w terminie 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: NIE
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: Andrzej Gołębiewski – Specjalista ds. archeologii w Wydziale Ochrony Środowiska
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Archeologiczna „Grandor” Weronika Bujnowicz-Zgodzińska z siedzibą w m. Sokolniki-Las, 95-039, ul. Różana 94
Cena: Dla Części nr 1: 92 368,77 zł brutto
Dla Części nr 2: 126 677,17 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 17.01.2020
Liczba otrzymanych ofert: Dla Części nr 1 i nr 2: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: Dla Części nr 1: 92 368,77 zł brutto
Dla Części nr 2: 126 677,17 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Dla Części nr 1: 92 368,77 zł brutto
Dla Części nr 2: 126 677,17 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj