Liczba gości: 112
Data wszczęcia postępowania: 2020-01-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) z podziałem na 2 części:
Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie, stan. nr 6 (AZP 9-40/6); km 0+100 – 0+300 (łącznica L1) oraz 0+025 – 0+406 (łącznica L2) wraz z opracowaniem wyników badań”
Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie, stan. km 0+20 – 0+80 (DD16) wraz z opracowaniem wyników badań”
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz
z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych położonych w granicach inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta: Zadanie 2 – węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem).
• Szemud, stan. nr 6 (AZP 9-40/6), km 0+100 – 0+300 (łącznica L1) oraz 0+025 – 0+406 (łącznica L2);
• Szemud, stan w km 0+20 – 0+80 (DD16).

Powyższy obowiązek został nałożony zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2187 z późniejszymi zmianami) przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w drodze decyzji:
- ZA.5161.577.2019.EP.4 z dnia 10.12.2019 r.
- ZA.5161.577.2019.EP.8 z dnia 20.12.2019 r.
ustalających zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych.
Numer przetargu: O.GD.I-2.2413.02.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla każdej Części zamówienia, został zrealizowany w terminie 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: NIE
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: Andrzej Gołębiewski – Specjalista ds. archeologii w Wydziale Ochrony Środowiska
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wykonawcy - Spółki:
1) Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań (Lider Konsorcjum);
2) Alina Jaszewska prowadząca działalność pod nazwą Alina Jaszewska Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra (Partner Konsorcjum);
3) APB THOR Spółka z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Reymonta 21, 62-200 Gniezno (Partner Konsorcjum).
Data udzielenia zamówienia: Dla Części nr i nr 2: 20.01.2020 r.
Oferta z najniższą ceną: Dla Części nr 1:
cena: 107 679,05 zł brutto
Dla Części nr 2:
cena: 15 381,63 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Dla Części nr 1:
cena: 107 679,05 zł brutto
Dla Części nr 2:
cena: 15 381,63 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj