Liczba gości: 430
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2020-2022 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.
Opis przedmiotu zamówienia: Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2020-2022 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.34.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 27 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:
- w zakresie odtworzenia (uruchomienia) stacji ciągłych pomiarów ruchu w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy;
- w zakresie kompleksowej obsługi SCPR w terminie 24 miesięcy od uruchomienia SCPR.
Wadium: TAK : Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 900,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60% = 60 pkt
Dokładność danych (D) - 30% = 30 pkt
Termin odtworzenia SCPR (T) - 10% = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Urszulę Malinowską – Banach do kontaktowania się z Wykonawcami

tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: umalinowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-04-21 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), unieważnia postępowanie ponieważ oferta z najniższą ceną tj. 367 524,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 196 308,00 zł brutto.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Liczba otrzymanych ofert: 1
drukuj