Liczba gości: 804
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Wykonanie ogrodzenia zatrzymującego migrację zwierząt z terenów leśnych na krawędzi pasa drogowego DK nr 12 na terenie województwa dolnośląskiego
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.60.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 %
Skrócenie okresu realizacji (R) – 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Urszulę Malinowską - Banach do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: umalinowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-05-05 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: MWAY Mateusz Mosek ul. Słonecznikowa 8; 22-400 Zamość z zaoferowaną ceną brutto 1 077 627,60 zł
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MWAY Mateusz Mosek ul. Słonecznikowa 8; 22-400 Zamość
Cena: 1 077 627,60 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 18-05-2020
Liczba otrzymanych ofert: 4
umalinowska@gddkia.gov.pl drukuj