Liczba gości: 539
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Dostawa zabudów wraz z montażem w celu przystosowania
dwóch nośników do holowania zestawu pomiarowego SRT-3
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa zabudów wraz z montażem w celu przystosowania dwóch nośników do holowania zestawu pomiarowego SRT-3
Numer przetargu: O.WR.D-3.2414.44.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie:
do 30.10.2020r.
Najkrótszy termin realizacji zamówienia: do 02.10.2020r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C)- waga 60%
Okres gwarancji (G) - waga 20%
Termin realizacji dostawy (T) – waga 20%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Iwonę Urbańczyk do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 388, faks 71 33 47 363, e-mail: iurbanczyk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-05-11 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03 – 302 Warszawa
Cena: 319 800,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 09.06.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139, 54 – 428 Wrocław
cena ofertowa brutto: 119 556,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03 – 302 Warszawa
cena ofertowa brutto: 319 800,00 zł
drukuj