Liczba gości: 648
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach
2020 – 2022
Zadanie 3 – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach
2020 – 2022
Zadanie 3 – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.53.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 11.05.2022r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 179749.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbańczyk tel. +48 71 33 47 388
Termin składania ofert: 2020-05-29 09:30:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj