Liczba gości: 540
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t:
„Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-22a w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – przyczółek od strony Warszawy – jezdnia prawa (kierunek na Warszawę)”
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t:
„Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-22a w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – przyczółek od strony Warszawy – jezdnia prawa (kierunek na Warszawę)”
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.66.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 72 dni od dnia podpisania umowy, w tym::
I etap: 42 dni od dnia podpisania umowy - sporządzenie i zatwierdzenie u Zamawiającego projektu wymiany dylatacji, prace przygotowawcze;
II etap: kolejne 20 dni (62 dni od dnia podpisania umowy) – w tym etapie przewiduje się po 6 dni zamknięć dla każdego z 3 etapów wymiany dylatacji (3*6=18 dni) oraz 2 dni na zmianę organizacji ruchu wynikającą ze zmiany faz remontu
III etap: kolejne 10 dni (72 dni od dnia podpisania umowy)– montaż odwodnienia dylatacji, prace wykończeniowe, kolaudat (w tym etapie nie przewiduje się wprowadzenia ograniczeń w ruchu na autostradzie A-8 –( w tym etapie nie przewiduje się wprowadzenia ograniczeń w ruchu na autostradzie A-8)
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji (G) – 40 % = 40 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Urszulę Malinowską - Banach do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: umalinowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-05-11 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Freyssinet Polska Sp. z o.o. ul. Głuszycka 5; 02-215 Warszawa z zaoferowaną ceną brutto : 576 993,00 zł
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Freyssinet Polska Sp. z o.o. ul. Głuszycka 5; 02-215 Warszawa
Cena: 576 993,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 04-06-2020
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 576 993,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 578 100,00 zł brutto
umalinowska@gddkia.gov.pl drukuj