Liczba gości: 2824
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD)administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2020-2021 z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych,
Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, obejmujące roboty na nawierzchniach bitumicznych oraz prace elektro-energetyczne
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.61.2020
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI ROBÓT DLA ZADANIA 1 i 5:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.07.2020r.) do 31.08.2021r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
zadanie 1 : 201.000,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy złotych 00/100).
zadanie 5 : 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 31 1130 1033 0018 8129 2790 0003 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu);
b)poręczeniach bankowych;
c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d)gwarancjach bankowych;
e)gwarancjach ubezpieczeniowych;
f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) 60% = 60 punktów
Doświadczenie (D) 20% = 20 punktów
Okres gwarancji (G) 20% = 20 punktów
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
tel. 71 33 47 343 , fax. 71 33 47 363, e-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-05-19 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych
Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót drogowych Sp. z o.o.
Ul. Kaczawska 19
58-514 Jelenia Góra

Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne
Zaberd S.A.
Ul. Bystrzycka 24
54-215 Wrocław
Cena: Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych
7.977.042,00 zł brutto

Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne
592.620,15 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych
04.11.2020r.

Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne
03.07.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych : 3
Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne:1
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych : 7.977.042,00 zł brutto
Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne: 592.620,15 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych : 8.945.144,25 zł brutto
Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne: 592.620,15 zł brutto
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj